REGULAMIN XVI ZLOTU BURGMANII
ŚLESIN 2020 5-7 CZERWCA

1. Poniższy Regulamin obowiązuje podczas XVI ZLOTU BURGMANII, organizowanego w Ślesinie przez Grupę Wielkopolską Burgmanii (Stowarzyszenie Motocyklowe GLOBTROTER WIELKOPOLSKA) zwaną dalej Organizatorem.

2. Za teren Zlotu uznawany jest teren ośrodka wypoczynkowego „Gwarek” w Ślesinie, wyznaczony przez Organizatora .

3. Częścią Zlotu jest Rajd Burgmanii, posiadający odrębny regulamin w zakładce RAJD.

4. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający na teren Zlotu akceptują niniejszy regulamin.

5. Regulamin Zlotu oraz Regulamin Rajdu zostały zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.burgmania2020.pl, w zakładce Regulamin oraz w zakładce Rajd, ponadto dostępny będzie przed wjazdem na teren Zlotu.

6. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w Zlocie.

7. Wstęp na teren Zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się, jako uczestnik Zlotu i od opłacenia kwoty określonej przez Organizatora. Wysokość kwot określona jest w cenniku, który jest dostępny na forum www.burgmania.net .

8. Każdy uczestnik Zlotu otrzymuje opaskę umożliwiającą pobyt w miejscach dostępnych tylko dla uczestników Zlotu. Opaski Zlotowej nie należy zdejmować ani przekazywać innym osobom oraz należy okazywać na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, obsługi ośrodka. Osoby bez opasek mogą zostać usunięte z terenu Zlotu.

9. W czasie Zlotu każdy motocykl należy ustawić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu parkingowym. Warunkiem przemieszczania się motocyklami i udziału w imprezie jest trzeźwość kierowcy.

10. Każdy z uczestników zgodnie z regulaminem Zlotu i Rajdu, zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora oraz służb mundurowych. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik Zlotu oraz Rajdu ponosi odpowiedzialność za własne czyny i zachowanie.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy Zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy.

13. Na terenie Zlotu obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników Zlotu.

14. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników Zlotu.