REGULAMIN RAJDU MOTOCYKLOWEGO BURGMANIA 2021 05.06.2021r.

I

Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).

II

Rajd będzie odbywać się w normalnym i otwartym ruchu drogowym, w związku z tym jego uczestnikom nie przysługują żadne dodatkowe przywileje w porównaniu do standardowych uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy są zobowiązani do znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas Rajdu.

III

Obowiązki uczestnika Rajdu:

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do posiadania sprawnego technicznie motocykla, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kasku ochronnego; posiadania prawa jazdy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz do podporządkowywania się decyzjom Organizatora.

4. Rażące niezastosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do wykluczenia z Rajdu.

5. W przypadku wykluczenia uczestnika z tytułu niezastosowywania się do zasad niniejszego Regulaminu, wykluczonemu uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora Rajdu.

6. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników Rajdu jest zabronione.

7. Rajd nie jest wyścigiem. Ściganie się i wszelkie ryzykowne manewry są surowo zabronione.

8. W czasie jazdy należy bezwzględnie kontrolować prędkość poruszania się, odległości i zasady jazdy w kolumnie oraz drogę hamowania.

9. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w sposób nie generujący zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

10. Jadąc w kolumnie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między motocyklami.

11. Każda kolumna może liczyć nie więcej niż 10 motocykli (w tym prowadzący i zamykający grupę).

12. Postoje awaryjne należy organizować poza jezdnią, na przystosowanym do tego parkingu w taki sposób, by nie tarasować drogi innym uczestnikom ruchu.

13. Uczestnicy są zobowiązani do wzajemnego wspierania się w trudnych sytuacjach (w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności), a także do wzajemnej życzliwości.

IV

W trakcie Rajdu zabrania się:

1. Prowadzenia motocykla w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

2. Zaśmiecania trasy Rajdu, a także miejsc noclegowych i im przyległych.

3. Niszczenia przyrody.

V

Organizator:

1. Nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu.

2. Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie Rajdu, ani za szkody wyrządzone przez uczestników.

3. Nie odpowiada za przechowywanie rzeczy uczestników, ani nie zapewnia miejsca do ich przechowywania.

VI

Postanowienia końcowe:

1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, przekazywanych za pośrednictwem mediów oraz publikowanych na stronie internetowej Burgmania2020.pl oraz forum internetowym Burgmania.net.

2. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W kwestiach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

5. Regulamin jest dostępny u Organizatora.

6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.


ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA RAJDU BURGMANIA 2021 05.06.2021r

1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Globtroter Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu

2. CEL IMPREZY:

2.1. Wyłonienie zwycięzców rajdu,

2.2. Pokazanie uczestnikom pięknych i wartych odwiedzenia miejsc,

2.3 Promowanie turystyki motocyklowej i zapoznanie uczestników z malowniczym krajobrazem okolic Ślesina

3. UCZESTNICTWO

3.1. Uczestnikami rajdu są kierowcy sprawnych technicznie motocykli, posiadający prawo jazdy, ważne badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

3.2. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi, ich udział nie wpływa na punktację.

4. ZGŁOSZENIA

4.1. Udział w Rajdzie należy zgłosić Organizatorowi poprzez zamieszczenie dodatkowej informacji w trakcie zapisywania na Zlot Burgmanii 2021.

4.2. Liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłacenie wpisowego na Zlot Burgmanii 2021.

5. PRZEBIEG IMPREZY

5.1. Start rajdu zaplanowano o godz. 10-tej w dniu 05.06.2021 r. z bazy w Ośrodku Gwarek w Ślesinie.

5.2. Trasa rajdu składa się z kilku odcinków o łącznej długości ok. 120 km, podzielonego na 3 etapy zakończone punktami kontroli przejazdu (PKP). Na mecie Rajdu jest prowadzony Punkt Kontroli Czasu (PKC).

5.3. Na trasie zaplanowano próby sprawności kierowania motocyklem, których opis i szczegółową punktację uczestnik otrzymuje w opisie trasy rajdu.

5.4. Na trasie znajdują się Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania.

6. UWAGI DODATKOWE

6.1. Łączne spóźnienie podczas imprezy nie mogą przekroczyć 60 minut. Przekroczenie któregokolwiek z limitów powoduje otrzymanie dodatkowo 10 punktów karnych.

6.2. PKP są czynne przez 30 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika imprezy.

6.3. Kolejność wykonywania prób i zadań odbywa się wg. kolejności wjazdu na PKP.

6.4. Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg. otrzymanej od Organizatora trasy – roadbook oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

6.5. Za nieprzestrzeganie przez uczestników Rajdu przepisów Kodeksu Drogowego Organizator również może nałożyć punkty karne.

7. KLASYFIKACJA W RAJDZIE

7.1. W klasyfikacji zwycięża grupa kierowców, która uzyskała najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje wcześniejszy rok urodzenia jednego z kierowców pojazdu w grupie.

8. WYJAŚNIENIA I UWAGI

8.1. Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe zawodników.

9. JURY IMPREZY

9.1. Skład Jury zostanie ustalony w dniu 05.06.2021 r. podczas odprawy przed Rajdem.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1. Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na pojeździe dopuszczonym do ruchu drogowego.

10.2. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).

10.3. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Ruchu Drogowego

10.4. Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy – wręczone uczestnikom przed startem, kolejnymi odcinkami lub zadaniami – stanowią nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

10.5. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z podporządkowaniem się przepisom niniejszego Regulaminu.

10.6. Interpretacja Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.